חד”ש. סופי.

 ו ו ו ו.הפטעמה ךותב ‘ו קתפה תא םש – ש”דח תובורקה תוריחבב עיבצמ ינא .לפנ רופה .והז>”div dir=”rtl< .>a/<רדגה לע בשוי>“a href=”http://yohayelam.com/1014< ילש טסופב ךכ לע ןינעמ דואמ ןויד היה .םדוק ךכ לע בותכל יתקפסה אל .הערכהה הלפנ םינורחאה םימיבו ,תוכורא יתטבלתה >strong/strong< .ולש האלפנה תירטנמלרפה הדובעה תא אלו ,הכרב לש ותויברע תא השיגדמ תרושקתהש לבח .הכרב דמחומ הגלפמה שאר תא םג לבא ,תסנכב תיתביבסה הלודשה ר"וי ,ןינח בד תא ןבומכ ללוכ הז .םייתביבס םיקוחו םייתרבח םיקוחב תנייוצמ הדובע םישוע ש"דח לש תסנכה ירבח :>strong/<היטרקומד לאיצוס>strong< .ש"דח לש הסונמה תרחבנה תא רפ'צל הצור ינא .םיחילצמ םגו הלאה םימוחתב םילעופ םלוכ ש"דחב לבא ,הלאה םימוחתב םילעופש תורחא תוגלפמב םירחא םיבוט תסנכ ירבח שי ,ןוכנ .חכומ ןויסנ םג שי םתוכזלו ,הלאה םיאשונב ילש תועדה תא ןיטולחל תגציימ ש"דח .קורי תצק םגו טסילאיצוס רקיעב ינא .הנתשי הזש ןימאמ ינא לבא ,)תלוגנרתו הציב( םירחבנה ברקב םגו םירחובה ברקב ם ,םידוהימ םיברע רתוי םש שיש ןוכנ .תיברע תידוהי תופתוש הב שיש הגלפמ קזחל יל בושח ,רתויב גיאדמ היצזיניטסלפ ךילהת שחרתמ םכותבשו ,לארשי ייברע יפלכ האנש הברה ךכ לכ שיש םימיב :>strong/<תיברע תידוהי תופתוש>strong< .העתרה םוש היהת אל םגו ךשמית האנשה ,ךשמיי םש השקה ינועה ,שמחתהל ךישמי סאמחה ,ףפור העיגר םכסה היהי םעפ דוע :עצבמה תואצות תא ןיעב ןיע םיאור ונחנא .התוא םיאור ש"דח ישנאו ינא לבא ,המחלמה תלוויא תא םיאור אל ןיידע בורהש עדוי ינא .המחלמה ידכ ךותו>a/< המחלמה ינפל דוע>“a href=”http://yohayelam.com/930< הרורב הדמע העיבה ש"דח קר ,לאמשה תוגלפמ לכמ :>strong/<ינידמה ןינעה>strong< .>a/<וישכע םולש לש הנגפהב>“a href=”http://yohayelam.com/992< דחוימב ,המגמג צרמ .ש"דח התיה המחלמה דגנ ףוקז הדמעש ימ .הלשכנ תוריחבה תמחלמ .תדרוי בוש הדובעה .ומצע תא חיכוה אל ,םירקסב הדובעה תוקזחתה - המחלמה לש דיחיה גישהה םג .1:100 אוה םיגרוהה סחי רשאכ ונמצע םע בוט רתוי םישיגרמ ונחנא .ונלש הזחה חופינל השעמל םינווכתמ ,העתרהה שודיח לע םירבדמשכ >strong/strong< .2006 ב ץרפ רימעל )יתונוועב( יתעבצה הז ללגבו ,תשגדומ רתוי תיחרזא הדנ'גא דעב םג ינא .הרורב תינידמ הדמע איה מ"יתב יל רסחש המ .ןכ םג םינייוצמ םישנא םה הקוריה העונתהמ לט ןולאו ינימי ןב ןרע .ןייוצמ רטנמלרפ אוה רואיכלמ לאכימ .הלאה םיאשונה םע תודדומתהמ תוקמחתההמ יל השק לבא .הסונמ תרחבנ לע תכלל ףידעמ לבא ,םהיתולוכי יבגל דואמ ימיטפוא ינא .םיסונמ אל דוע המישרה ישנא ראש ,רואיכלמ תא דואמ ךירעמ ינאש תורמל ,הזמ ץוח !ףרשיי אל םכלש לוקה :עיגרהל הצור ינאו ,ד"מימ הקוריה העונתה לע םוחב ץילממ ינא ,ש"דח עיבצהל השקש ימל .תסנכל וסנכיי םהש חוטב ינא .ריוואב יתימא זזאב םישיגרמו ,ד"מימ הקוריה העונתל םיעיבצמ יירבחמ םיבר .>a/<ריופ רורד לצא אוצמל ןתינ>“a href=”http://www.notes.co.il/dror/52412.asp< ,ש"דח עיבצהל המל לע ילשמ בוט רתוי חוסינ>strong/< .והז .יפוס .ש"דח עיבצמ ינא>strong< >a href=”http://hadash2009.org.il/”>a>.

“/a href=”http://hadash2009.org.il/archives/bloggers< יתוא ףיסוהל רשפא